سفیران
از همان اوان كودكي دختري باهوش و زرنگ بود و آثار انديشه و فراست در سيماي معصومش حكايت از روح بلند او داشت.
گشاده رويي و خوش خلقي، رعايت ادب و احترام از خصوصيات بارز اين شهيده بزرگوار بود كه 12 بهار از عمرش نگذشته بود.

با سن و سال كمي كه داشت نسبت به مسائل داخل و خارج كشور با مسئوليت برخورد مي كرد.
بسيار كنجكاو بود و اين احساس مسئوليت آرام وجودش را گرفته بود و مملو از عشق و ايثار به وطنش بود

سفیران | 13:33 - چهارشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۰